KW Farms
Wapato, Washington

Photos from around the farm.